WEZWANIE AKCJONARIUSZY

5 WEZWANIE AKCJONARIUSZY Z DNIA 02.11.2020

Zarząd Malborskiej Fabryki Obrabiarek PEMAL SA w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki:
82-200 Malbork, ul. Kościuszki 39
w godzinach: 7.00 do 14.00
.
Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi bądź subskrybentowi.