Walne Zebranie Akcjonariuszy 2024

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Malborskiej Fabryki Obrabiarek ”PEMAL” S.A. w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Art.399 ksh i § 11 pkt.1 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  na dzień 15 czerwca 2024 r. godz.10 oo w Żuławskim Parku Historycznym w 82-100 Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Mikołaja Kopernika 17.

Porządek obrad

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego WZA
 2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 r.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
 12. Zamknięcie obrad.