Walne Zebranie Akcjonariuszy 2023

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Malborskiej Fabryki Obrabiarek ”PEMAL” S.A. w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Art.399 ksh i § 11 pkt.1 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  na dzień 17 czerwca 2023 r. godz.10 oo w Żuławskim Parku Historycznym w 82-100 Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Mikołaja Kopernika 17.

Porządek

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego WZA
 2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Sprawozdanie finansowe i Zarządu z działalności za 2022 r.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku
 9. Podjęcie uchwały o pokryciu strat z lat ubiegłych z /kapitału/funduszu rezerwowego
 10. Podjęcie uchwały o udzielenie członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
 11. Podjęcie uchwały o udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
 12. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie inwestycji polegającej na zakupie, zainstalowaniu i uruchomieniu systemu fotowoltaicznego na terenie spółki
 13. Zamknięcie obrad.