Walne Zebranie Akcjonariuszy 2021

OGŁOSZENIE

 

Zarząd MFO ”PEMAL” S.A. w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Art.399 ksh i § 11 pkt.1 Statutu Spółki zwołuje WZA na dzień 19 czerwca 2021r. godz.10 oo w Żuławskim Parku Historycznym w 82-100 Nowym Dworze Gdańskim  przy Mikołaja Kopernika 17.

Porządek

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego WZA

2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Sprawozdanie finansowe i Zarządu z działalności za 2020r

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020r

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020r

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku

9. Podjęcie uchwały o udzielenie członkowi  Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

10. Podjęcie uchwały o udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich  obowiązków

11. Wybory Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

12. Zamknięcie obrad.